برچسب : نمایشگاه کتاب

  • به نمایشگاه کتاب‌۹۹ فکر نکنید
    به نمایشگاه کتاب‌۹۹ فکر نکنید

    نمایشگاه مجازی به جای نمایشگاه فیزیکی! تعویق‌های مکرر نمایشگاه کتاب تهران در سال‌99 به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد مجم ..