برچسب : محمدصادق دهنادی

  • شهر بی شهریار نمی ماند
    شهر بی شهریار نمی ماند

    از امیر سخن نقل شده که فرموده باشند: مسئولین شما شبیه به اعمال شما هستند. شما درباره نظم مستقری صحبت می‌کنید که از منتخب استصوا ..