برچسب : جهنم

  • قابل توجه آقای رییس جمهور …
    قابل توجه آقای رییس جمهور …

    در جهنم خدا یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان . آنجا جای من است ... کلیپ قابل تامل و هشدار دهنده از ..