برچسب : ماکرون

  • آقای ماکرون، قُمپز در نکن!
    آقای ماکرون، قُمپز در نکن!

    نگاهی به تقابل قدرت‌های استکباری با کشورهای دیگر طی سه دهه اخیر بیندازید! چه می‌بینید؟ در گذشته‌ای نه‌چندان دور به آسانی اهداف است ..