برچسب : علی صبوری

  • ذائقه مردم را کور نکنید
    ذائقه مردم را کور نکنید

      گزارش زهرا‌سادات مصطفوی / سال‌هاست که دانشگاه‌ها، موسسات و آموزشگاه‌های بازیگری مملو از دانشجویان و هنرجویانی است که شیفته ..