برچسب : عقل و ترس

  • عقل و ترس
    عقل و ترس

    شاید وقت آن رسیده در این گزاره که ترس حاصل عقل است، تردیدی جدی وارد کنیم. یا بهتر این است که بگوییم از درون عقل معاد، ترس زاده نمی ..