برچسب : حضور ظریف

  • حضور ظریف در مجلس
    حضور ظریف در مجلس

    خشم نمایندگان ازخلاف‌گویی‌های ظریف قابل درک است اما مجلس باید با وزانت و متانت و به دور از جنجال بانیان وضعیت اقتصادی موجود را است ..