برچسب : بحران اصلاح طلبان

  • سه بحران اصلاح طلبان
    سه بحران اصلاح طلبان

    اصلاح طلبان با سه بحران جدی مواجه هستند؛   ١- بحران كارآمدی٢- بحران اجتماعی ٣- بحران داخلی. این سه بحران به صورت جدی مانند شبح بر ..